Stadgar

§ 1   Ändamål

Fruntimmerssamfundet i Visby, nedan kallat Samfundet, instiftades i april 1823, har till ändamål att inom Gotlands län befrämja sådan verksamhet, som har anknytning till ungdom och vuxnas utveckling i samhällsnyttig anda.  Samfundet vill i detta syfte främja och understödja kulturell  och konstnärlig verksamhet och verka för en sund och meningsfylld fritidsverksamhet för alla åldrar.

Om förvaltning av Fruntimmerssamfundets stiftelse, nedan kallad Stiftelsen, lämnas föreskrifter i särskilda stadgar.

§  2   Medlemskap

Till medlem i Samfundet kan inväljas kvinna, som har intresse för Samfundets syften och verksamhet och som till inval föreslås av medlem i Samfundet. Förslag till inval skall ske skriftligen och i god  tid före ordinarie höstsammanträde ingivas till sekreterare.

Frågan om inval behandlas vid Samfundets ordinarie höstsammanträde och inval sker genom sluten omröstning eller ballotering. I Samfundet invald kvinna betraktas som medlem fr o m kalenderåret efter invalet och kvarstår som medlem intill dess hon avsagt sig medlemskap eller trots anmaning från skattmästaren underlåtit att erlägga avgift: i det senare fallet upphör medlemskapet med utgången av det kalenderår, under vilket anmaning skett.

Ständigt medlemskap vinnes genom erläggande av engångsavgift.  Årsbetalande medlem kan vinna ständigt medlemskap genom att erlägga reducerad engångsavgift.  Ständig medlem blir också den som i 20 år erlagt årsavgift.

§  3   Samfundets sammanträden och arbetssätt

Samfundet håller årligen minst två sammanträden, ett på våren och ett på hösten. Samfundets högtidsdag firas på Desideriadagen den 23 maj. Årsmöte skall hållas före maj månads utgång och kan förläggas till högtidsdagen.

Det ordinarie höstsammanträdet bör hållas i december månad.

Samfundet kan kallas till sammanträde så ofta styrelsen finner påkallat. Kallelse till Samfundets sammanträden sker genom annons i ortens tidningar eller genom personlig kallelse minst 5 dagar i förväg. Viktigare ärenden skall anges i kallelsen.

§  4   Räkenskaper och bidrag

Verksamhetsår omfattar tiden mellan årsmötena.   Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Samfundets räkenskaper skall ställas till revisorernas förfogande före mars månads utgång. Bidrags- och anslagsfrågor även som frågor av större vikt eller av principiell natur avgöres av Samfundet efter styrelsens beredning eller av styrelsen på uppdrag av Samfundet.

Samfundet fattar beslut genom enkel majoritet. För beslut om ändring av Samfundets stadgar erfordras  2/3 dels majoritet.  Beslut om ändring av stadgarna skall för att bli gällande bekräftas genom beslut med  2/3 dels majoritet på nästkommande sammanträde med Samfundet.

§  5   Årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Ärenden beträffande Samfundet:

Verksamhetsberättelse
Redogörelse för den ekonomiska ställningen
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsavgift, engångsavgift för ständigt medlemskap, principen för beräkning av reducerad engångsavgift /se § 2 /
Val av Ordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av revisorer och suppleant
Val av valberedning
Ärenden beträffande Fruntimmerssamfundets stiftelse:

Förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet /§ 7 i stiftelsens stadgar/
Val av 3 ledamöter till Stiftelsens styrelse /§ 5  i stiftelsens stadgar  /
Val av 2 revisorer   / § 7 i stiftelsens stadgar/
Övriga ärenden

§  6  Styrelse

Samfundets angelägenheter ombesörjes av en styrelse om Ordförande och 6  ledamöter, som  alla  skall  vara medlemmar av Samfundet.   Vid varje årsmöte väljes dels Ordförande på  ett år, dels  3 ledamöter på två år. Avgående ledamot kan omväljas.  Styrelsen utser inom sig vice Ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen utser inom Samfundet klubbmästare och värdinnor. Styrelsen är beslutför då 4 ledamöter är närvarande.  Ordföranden  har utslagsröst.  Ordföranden och skattmästaren är tillika ledamöter av Stiftelsens styrelse.  /Stiftelsens stadgar § 5./

Samfundets matrikel föres av skattmästaren.

§  7   Revisorer och övriga funktionärer

Samfundets räkenskaper skall granskas av två revisorer, som jämte suppleant utses av årsmötet. Årsmötet utser även en valberedning om tre personer, som skall vara medlemmar av Samfundet, därav en sammankallande.

§  8   Samfundets upplösande

Samfundet skall upplösas då minst 2/3 av Samfundets samtliga medlemmar är ense därom och detta redovisats på allmänt sammanträde.  Detta beslut om upplösande skall med 2/3 dels majoritet bekräftas på nästkommande sammanträde med Samfundet.  Vid upplösning skall Samfundets tillgångar överföras som gåva till Fruntimmerssamfundets Stiftelse.

 

Fruntimmerssamfundet i Visby